Działka 6155 m2 w SUWAŁKI

 • Cena: 138 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 0,02 PLN (~0,01 USD, ~0,01 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 6 155
 • Lokalizacja: Suwałki , podlaskie
 • Data dodania: 12.12.2014
 • Data wygaśnięcia: 01.01.2099

Opis dodatkowy:

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetArgu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki.
1) działka ozn. nr geod: 33437 o pow. 0,6155 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,3858 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,2297 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utrata, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 02 sierpnia 2013 r., poz. 3143, przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 28MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 30MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 5 KD - tereny dróg publicznych.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 123 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote).
Wadium w wysokości 12 zł (słownie: dwanaście złotych).
2) działka ozn. nr geod: 33452/2 o pow. 1,0549 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Sportowej, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,0549 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utratą, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 02 sierpnia 2013 r., poz. 3143, przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 14ZP- tereny zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 211 zł (słownie: dwieście jedenaście złotych).
Wadium w wysokości 21 zł ( słownie: dwadzieścia jeden złotych).
3) część działki ozn. nr geod: 22519 o pow. 0,0300 ha, niezbudowanej, położonej w Suwałkach przy ul.Szwajcaria, Obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0300 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 zł (słownie: sześć złotych).
Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złotych).
4) część działki ozn. nr geod: 30109 o pow. 1,4911 ha, niezabudowanej, płożonej w Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 3, sklasyfikowanej jako lasy na gruntach klasy IV o pow. 1,4911 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280, przedmiotowa działka znajduje się w konturze o symbolu 25bR-ZL - tereny rolnicze ze wskazaniem do zalesienia i zadrzewienia.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 298 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych).
Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2015 r. o godz. 11. 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.
Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1, pokój nr 38.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 05 stycznia 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.Kontakt:
Urząd Miasta Suwałki
tel: 87 562-80-00
org@um.suwalki.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe