Działka 73 m2 w TURAWA

 • Cena: 4 377 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 59,96 PLN (~15,95 USD, ~13,97 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 73
 • Lokalizacja: opolski , opolskie
 • Data dodania: 20.12.2014
 • Data wygaśnięcia: 01.01.2099

Opis dodatkowy:

Wójt Gminy Turawa
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działki niezabudowanej położonej w Turawie.

I. Przedmiot przetargu:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 2/295, k.m. 7, obręb Turawa, KW OP1O/00075921/3.
2. Powierzchnia nieruchomości: 73 m2.
3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Turawie przy ulicy Jagodowej w okolicy Jeziora Turawskiego.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa obejmującym obrzeża Jezior Turawskich teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczona jest symbolem A-13ML – teren zabudowy letniskowo - wypoczynkowej.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 4 050,00 zł.
6. Minimalne postąpienie: 50,00 zł.
7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.0050.81.2014 z dnia 31.10.2014 r.
8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami tj. /Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami/: minął w dniu 15.12.2014 r.
9. Obciążenia: brak.


II.Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu: 19.01.2015 o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, pokój nr 24 (sala konferencyjna).
2. Wadium: Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 400,00 zł na konto Urzędu Gminy Turawa w B.S. Łubniany Nr 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002.
Ostateczny termin wpłaty wadium upływa z dniem 15.01.2015.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
3. Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu: przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia /druk do pobrania w pokoju nr 35/, że zapoznali się
z warunkami przetargu i warunki te przyjmują bez zastrzeżeń.
Ostateczny termin złożenia oświadczeń upływa z dniem 15.01.2015.
Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny posiadać aktualne wypisy z właściwego rejestru, oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,
- dowód wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%), najpóźniej cztery dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie inne opłaty związane
z nabyciem nieruchomości na własność.
4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium nie ulega zwrotowi.
5. Wszelkie informacje na temat przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa ul. Opolska 39 c, pokój nr 35, telefon 77 4212072 w godzinach pracy urzędu.Kontakt:
Urząd Gminy Turawa
tel: 77 4212072
ug@turawa.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe