Działka 992 m2 w PRZEMYŚL

 • Cena: 77 768 zł
 • Typ oferty: sprzedaż
 • Cena za m2: 78,39 PLN (~20,30 USD, ~18,21 EUR)
 • Powierzchnia (m2): 992
 • Lokalizacja: Przemyśl , podkarpackie
 • Data dodania: 23.12.2014
 • Data wygaśnięcia: 01.01.2099

Opis dodatkowy:

MK-III.6840.90.12.2013 Przemyśl, dnia 17 grudnia 2014 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.


1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki: 2915/43
Powierzchnia działki: 0,0841 ha
Numer ewidencyjny działki: 2915/48
Powierzchnia działki: 0,0151 ha
Obręb: 202
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00071688/4

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bolesława Chrobrego.

4. Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane o łącznej powierzchni 0,0992 ha. Teren ww. działek porośnięty jest krzewami i kilkoma drzewami. Kształt działki 2915/43 w obrębie 202 regularny, zbliżony do kwadratu, a działki nr 2915/48 zbliżony do prostokąta. Położenie w terenie z panoramą widokową. Dojazd do nieruchomości od ul. Bolesława Chrobrego. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przedmiotowe działki znajdują się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu. Działka 2915/43 w części objęta jest strefą kontrolowaną istniejących gazociągów i odwiertów gazowych.

Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 25/06 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. działka nr 2915/43 zlokalizowana jest w obszarze objętym symbolem „MN15” – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a działka nr 2915/48 w obszarze oznaczonym symbolem „KX5” – teren przeznaczony pod ciąg pieszo – jezdny. Komunikacja do ww. działki została zapewniona przez działkę nr 2915/16 w obrębie 202, przeznaczoną pod drogę publiczną – obszar oznaczony symbolem „KDD7”.
Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. działek wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 02 lipca, 27 sierpnia, 15 października i 03 grudnia 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 r. (środa)
o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzeniem
Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia
20 maja 2014 r.

9. Warunkiem udziału w piątym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 2915/43 i działki nr 2915/48 w obrębie 202
w kwocie 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg ul. Chrobrego, działka nr 2915/43 i nr 2915/48 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 20 stycznia 2015 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się
o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego,
do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A.
Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce
i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym
w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12,
tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.Kontakt:
Urząd Miasta Przemyśl
tel: (16) 675-21-27
mk@um.przemysl.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Okolica:

 • Media:
 • Aktualny projekt zabudowy/pozwolenie na budowę: brak danych
 • Okolica:
 • Przeznaczenie działki:

Skontaktuj się z oferentem:
*- pola obowiązkowe