Grunt to dobra inwestycja

Polityka prywatności

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Polityka skierowana jest do Gości i Użytkowników (w tym Użytkowników Biznesowych) internetowego serwisu ogłoszeniowego działającego na domenie www.ofertygruntow.pl [Portal]. W ramach Portalu Administrator udostępnia Usługi, które na potrzeby niniejszej Polityki prywatności oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Gości i Użytkowników Portalu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

  1. Administrator danych i dane kontaktowe.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Portalu jest IC Media Communications sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000834200, NIP: 6312690609, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, e-mail biuro@ofertygruntow.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

II. Zakres zbieranych danych.

1. Portal umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

3. Administrator podczas Pani/Pana rejestracji w celu korzystania z Usług może zbierać dane osobowe:

a) w przypadku wykorzystania funkcjonalności logowania się z wykorzystaniem konta Facebook: imię i nazwisko w formie ujawnionej na Facebook oraz Facebook ID, a dodatkowo za Pani/Pana zgodą w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook – dane o płci, wieku, identyfikatorze e-mail;

b) w przypadku wykorzystania funkcjonalności logowania się z wykorzystaniem konta Google: imię, nazwisko i adres email;

c) w przypadku dokonania rejestracji z wykorzystaniem adresu email: adres e-mail,

d) w przypadku dokonania rejestracji z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego: numer telefonu komórkowego.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z Usług.

4. W trakcie korzystania z Portalu lub Usług, może Pani/Pan dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) numer telefonu komórkowego;

d) dane karty kredytowej – w przypadku zamówienia odpłatnych Usług określonych w znajdującym zastosowanie Regulaminie. W przypadku wybrania opcji płatności kartą, podanie tej danej jest niezbędne w celu skorzystania z odpłatnej Usługi.

5. W trakcie korzystania z Portalu lub Usług Administrator może żądać podania dodatkowych danych w celach weryfikacyjnych. Brak podania dodatkowych danych, o uniemożliwia korzystanie z Portalu lub Usług.

6. W trakcie korzystania z Portalu lub Usług Administrator może żądać podania dodatkowych danych w celu ochrony swojego prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu.

7. W trakcie korzystania z Portalu lub Usług, Administrator automatycznie zbiera:

a) dane o urządzeniu – w szczególności wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory,

b) informacje o lokalizacji – w zależności od ustawień prywatności Pani/Pana urządzenia, do określenia Pani/Pana lokalizacji Administrator wykorzystuje różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej.

c) dane dotyczące logowania – w tym szczegóły techniczne: adres IP urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym, data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

d) dane o aktywności w Portalu – w tym informacje o stronach, które Panią/Pana skierowały na stronę Portal, daty wizyt na Portalu, wyniki wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, które Pani/Pan wyświetlił, czas trwania wizyty w Portalu, a także kolejność odwiedzania poszczególnych sekcji Portalu.

III. Źródło danych.

1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem lub korzystała z Portalu lub Usług, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.

2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

3. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane są od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.

4. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane są od dostawców informacji, takich jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarcze).

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane:

1. gdy jest to niezbędne do zapewnienia korzystania z Portalu lub Usług, w tym do zawarcia lub wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w szczególności w zakresie wskazanym w części II pkt. 3 niniejszej Polityki prywatności;

2. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, oferowania spersonalizowanych treści, poznania zainteresowań Gościa lub Użytkownika i lepszego dopasowania jakości Usług, monitorowania jakości kampanii marketingowych, ulepszaniu Usług i zapewnianiu stałego i wygodnego dostępu do Portalu – w szczególności w zakresie wskazanym w części II pkt 3-7 oraz XI niniejszej Polityki prywatności;

3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;

4. na podstawie zgody Gościa lub Użytkownika Portalu,

V. Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

VI. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z korzystaniem z Usług jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług.

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej Gości lub Użytkowników Portalu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Portalu. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Portalu.

VII. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

1. żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

5. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty.

IX. Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

X. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

W sytuacjach, gdy dane osobowe są przekazywane poza „EOG”, Administrator gwarantuje, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

  1. przekazanie danych osobowe tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl
  2. posługiwanie się w kontaktach z dostawcami umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_pl
  3. w przypadku dostawców usług, którzy mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki – przekazywanie im danych jeśli zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_pl

Administrator umożliwia dostawcom usług analitycznych (Google i Facebook Analytics) wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Pani/Pana dane, znajduje się na stronach:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

XI. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Cookies to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Pani/Pana urządzenia. Portal umożliwia gromadzenie informacji o Gościu lub Użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Gościa lub Użytkownika (komputer, smartfon). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki, wybór języka), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu Gościa lub Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści, w tym reklam. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Gości lub Użytkowników Portalu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Gość lub Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Gość lub Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Gość lub Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Zablokowanie albo odrzucenie cookies może spowodować, że niektóre z Usług lub niektóre części Portalu mogą stać się dla Pani/Pana niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo.

XII. Zmiany w Polityce prywatności

Polityka Prywatności może być przez Administratora zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone w Portalu, a dodatkowo Użytkownicy zostaną o nich poinformowani za pośrednictwem funkcjonalności Portalu. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na zmiany, może Pani/Pan dokonać zamknięcia swojego konta w Portalu, wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

Jesteś w tej chwili offline