Grunt to dobra inwestycja

Regulamin Publikacji Reklam w Portalu

Wersja obowiązująca od 25.01.2021 r.

Przed przystąpieniem do korzystania z usług Portalu w zakresie Publikacji Reklam, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym Regulaminem publikacji reklam w Portalu (dalej zwany „Regulaminem”).

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa Ogólne Warunki świadczenia przez Usługodawcę usług w zakresie udostępnianej Reklamodawcom funkcjonalności Portalu w postaci możliwości odpłatnej publikacji Reklam.
  2. Reklamodawca, akceptując Regulamin i dokonując płatności za usługę odpłatną zawiera Umowę z Usługodawcą i oświadcza, że umowa ta jest zawierana w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz że posiada dla Reklamodawcy zawodowy charakter.
  3. Usługodawca świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie wyłącznie na rzecz Użytkowników Biznesowych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, w szczególności z wyłączeniem możliwości korzystania z Usług odpłatnych określonych w niniejszym Regulaminie przez Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  4. Osoba fizyczna akceptująca niniejszy Regulamin zapewnia, że jest należycie umocowana do zawarcia w imieniu i na rzecz Reklamodawcy umowy na świadczenie usług przez Usługodawcę.
  5. Reklamodawca podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Reklamodawcę zgodnie z Polityką prywatności, której treść stanowi załącznik do Regulaminu.
  6. Postanowienia zawarte w Regulaminie określają sposób korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę, warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, zakres odpowiedzialności Reklamodawców i Usługodawcy oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
  7. Zapoznanie się z Regulaminem jest warunkiem korzystania z Usług. Przystąpienie do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę, rozumiane będzie jako zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień. Reklamodawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług, w szczególności utworzenia Konta lub Zamieszczenia Reklamy.
  8. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usług przy użyciu Portalu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

2.1. Regulamin – niniejszy Regulamin publikacji reklam w Portalu, zawierający ogólne warunki świadczenia usług droga elektroniczną,

2.2. Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy działający na domenie www.ofertygruntow.pl, którego administratorem jest IC Media Communications sp. z o. o., umożliwiający korzystanie z Usług nieodpłatnych oraz odpłatnych, m.in. przeglądanie zawartości Portalu, założenie i korzystanie z Konta i powiązanych z nim funkcjonalności, Zamieszczanie i Publikację Ogłoszeń oraz Zamieszczanie i Publikację Reklam na zasadach określonych w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

2.3 Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny,

2.4 Usługi – Usługi oferowane przez Usługodawcę według ceny, w ilości i rodzaju, na okres ważności każdorazowo określony i zamówiony na Portalu. Jeśli Regulamin nie stanowi, że Usługa jest nieodpłatna, Usługa podlega opłacie na zasadach określonych w Regulaminie lub Cenniku,

2.5. UsługodawcaIC Media Communications sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000834200, NIP: 6312690609, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@ofertygruntow.pl,

2.6. Publikacja Reklamy – wyświetlenie materiału reklamowego na stronach Portalu, w określonym okresie czasu i miejscu, zgodnie z wybranym przez Reklamodawcę pakietem określonym szczegółowo w Cenniku. Reklama nie jest ofertą o której mowa w art. 66 Kodeksu cywilnego.

2.7. Cennik – wykaz opłat pobieranych przez Usługodawcę z tytułu Usług objętych niniejszym Regulaminem świadczonych w ramach Portalu, będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu i stanowiący jego integralną część, dostępny na stronie internetowej Portalu,

2.8. Reklamodawca – Użytkownik Biznesowy, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 – Katalog dopuszczalnych branż, który zleca UsługodawcyPublikację Reklamy na zasadach określonych w Regulaminie, zawierając tym samym umowę o świadczenie usług, korzystając z Usług dostępnych na Portalu zawodowo i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2.9. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Usługodawcę dla Reklamodawcy w celu korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu, dostarczania Reklamodawcy danych i dokumentów na zasadach określonych w Regulaminie i gromadzenia w tym celu informacji.

2.10. Zamówienie – zlecenie Publikacji Reklamy na Portalu przez Usługodawcę złożone przez Reklamodawcę za pośrednictwem Formularza dostępnego na Portalu,

2.11. Reklama – materiał reklamowy udostępniony przez Reklamodawcę w Zamówieniu w celu Publikacji Reklamy na Portalu, obejmujący słowną, graficzną lub słowno-graficzną informację o Reklamodawcy, zawierającą dane teleadresowe Reklamodawcy lub inne dane jego dotyczące. W zależności od wyboru pakietu określonego w Cenniku, Reklama może zawierać w szczególności unikalne teksty powiązane z grafiką zawierające informacje reklamowe oraz aktywne linki do strony wskazanej przez Reklamodawcę. Szczegółowe parametry aktualnie dostępnych Reklam dostępnych w ofercie Usług świadczonych przez Usługodawcę określa obowiązująca w dniu zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oferta oraz specyfikacja usługi zawarta w Cenniku;

2.12. Użytkownik Biznesowy – osoba fizyczna niebędąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i korzystająca z Usług dostępnych na Portalu zawodowo, lub osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, obejmująca kategorie podmiotów określone w załączniku nr 3, w szczególności: Partnerzy (przedsiębiorcy, którzy posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Polski  w zakresie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości), Developerzy (przedsiębiorcyktórzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży nowych nieruchomości), Biura Nieruchomości (przedsiębiorcyktórzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami), Firmy wykonawcze i usługowe (przedsiębiorcyktórzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług pokrewnych, powiązanych z obrotem nieruchomościami, wskazanych w załączniku nr 3). W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, warunkiem uznania go za Użytkownika Biznesowego jest złożone przez przedsiębiorcę oświadczenie, że zawarcie umowy związane jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy (checkbox).

2.13. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Usługodawcę dla Użytkownika Biznesowego w ramach Rejestracji w celu: korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu, dokonywania przez Użytkownika Biznesowego określonych działań w ramach Portalu, dostarczania Użytkownikowi Biznesowemu przez Usługodawcę danych i dokumentów na zasadach określonych w Regulaminie i gromadzenia informacji związanych z przebiegiem świadczenia usług.

2.14. Okres ważności – wybrany przez Użytkownika Biznesowego okres świadczenia przez Usługodawcę wybranej przez Użytkownika Biznesowego odpłatnej Usługi Publikacji Reklamy, za którą naliczana jest opłata zgodnie z Cennikiem, za który wystawiana jest faktura VAT, z tytułu opłat abonamentowych i opłat za wybrane przez Reklamodawcę formy Publikacji Reklam, zgodnie z Cennikiem lub potwierdzeniem Zamówienia.

2.15. Zamieszczenie – dodanie przez Użytkownika Biznesowego Reklamy w Portalu w celu jej Publikacji lub zlecenie wznowienia Publikacji albo przedłużenie Publikacji Reklamy w Portalu na długość Okresu ważności ogłoszenia.

2.16. Publikacja – emisja Reklamy przez Usługodawcę na Portalu (umożliwienie dostępu do treści Reklamy wszystkim użytkownikom Internetu) następująca wskutek Zamieszczenia Reklamy przez Użytkownika Biznesowego i skutecznego dokonania Płatności przez Użytkownika Biznesowego, przez Okres ważności wskazany w cenniku dla danej Usługi,

2.17. Aktywacja– rozpoczęcie Okresu ważności Publikacji na zasadach określonych w Cenniku z chwilą dokonania Płatności przez Użytkownika Biznesowego, które jednoznaczne jest z rozpoczęciem wykonywania Usługi i pobraniem niepodzielnej i bezzwrotnej opłaty z tego tytułu,

2.18. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (kategoria podmiotów nieobjętych niniejszym Regulaminem, do której znajduje zastosowanie Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów),

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (kategoria podmiotów nieobjętych niniejszym Regulaminem, do której znajduje zastosowanie Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów),. Przedsiębiorca posiadający status, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązany jest złożyć oświadczenie, czy zawarcie umowy związane jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy (checkbox).
 2. Usługi nieodpłatne – usługi przeglądania zawartości Portalu, założenia i prowadzenia Konta, które są świadczone bezpłatnie. Jeśli Regulamin lub Cennik nie stanowią inaczej, pozostałe Usługi świadczone są odpłatnie i dostępne są jedynie dla Użytkowników.
 3. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Portalu, nieposiadająca Konta lub posiadająca Konto, w przypadku gdy korzysta z Portalu przed zalogowaniem się do Konta,
 4. Materiały – zdjęcia, grafiki, inne formy obrazu, frazy oraz teksty będące elementem Reklamy.
 1. Podstawowe zasady świadczenia usług

3.1 W ramach Portalu możliwe jest korzystanie z Usług na następujących zasadach:

3.1.1. Usługa przeglądania zawartości Portalu jest dostępna dla Gości i Użytkowników Biznesowych nieodpłatnie. Z chwilą wejścia na stronę internetową Portalu przez Gościa dochodzi do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na uzyskaniu dostępu do podglądu Reklam dostępnych nieodpłatnie, możliwości przeglądania innych treści opublikowanych na Portalu, możliwości składania i rozpatrywania reklamacji, udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Portalu niewymagających utworzenia Konta oraz pozostałych Usług nieodpłatnych.

3.1.2. Korzystanie z pozostałych Usług wymaga uzyskania pełnej funkcjonalności Portalu poprzez rejestrację i utworzenie Konta. Utworzenie Konta jest nieodpłatne. Wraz z aktywacją Konta dochodzi do zawarcia przez Użytkownika Biznesowego umowy na czas nieokreślony z Usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu Konta Reklamodawcy, możliwości Zamieszczania Reklam odpłatnych i zlecania ich Publikacji, możliwości modyfikacji treści Reklam oraz zarządzania nimi, zarządzania płatnościami za Usługi oraz otrzymywania dokumentów księgowych w formie elektronicznej, otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Ogłoszenia, możliwości skorzystania z innych odpłatnych Usług na zasadach określonych w Cenniku, możliwości korzystania z newslettera i artykułów publikowanych na Portalu, udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Portalu wymagających Rejestracji, a dostępnych nieodpłatnie. Szczegółowy przebieg Rejestracji Konta określono w dziale 5.

3.1.3 Usługa odpłatna świadczona przez Usługodawcę w ramach Portalu polega na udzieleniu Reklamodawcom możliwości Zamieszczania i zlecania odpłatnej Publikacji Reklam na Portalu, przez czas trwania Okresu ważności wybranego przez Reklamodawcę i za wynagrodzeniem wyliczonym według zasad określonych w Cenniku. Dopuszczalne formy Publikacji reklam wg Cennika to: Reklama Standard, Reklama Premium, Reklama Premium Plus, Banner, Pierwsze miejsce na liście wyników wyszukiwania – szczegółowo opisane w Cenniku. Usługodawca może oferować również inne usługi, za które zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat. Wysokość opłat określa każdorazowo Cennik

3.2. Reklamodawca dokonuje Zamieszczenia Reklamy poprzez Formularz zamówienia dostępny na Portalu, wskazując jednocześnie rodzaj i okres Publikacji Reklamy zgodny z bieżącymi pakietami określonymi w Cenniku oraz treść Reklamy (pola tekstowe, materiały multimedialne) wskazane dla danej formy Publikacji Reklamy, a wiec:

a) W przypadku reklamy typu „baner”, Reklamodawca, wgrywa plik graficzny z logiem swojej firmy w okno dialogowe w zamieszczonym w formularzu danych klienta miejscu.

b) w przypadku reklam tradycyjnych , czyli z zamieszczoną treścią w wersji standard oraz z opcjami dodatkowymi umieszczenie w/w treści reklam odbywa się poprzez edycję profilu użytkownika.

3.3. Do czasu weryfikacji treści zamieszczanych reklam przez moderatora , publikowane one będą warunkowo po wniesieniu opłaty. Moderator dokonuje weryfikacji poprawności i zgodności zamieszczanych treści zgodnie z litera prawa, z filozofia biznesową portalu a także dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w ciągu kilku lub kilkunastu dni od daty zamieszczenia ich na portalu.

3.4. Reklamodawca zapewnia, że należą do niego prawa majątkowe autorskie do zamieszczanej Reklamy oraz składającej się na nią Materiałów, i jest uprawniony do ich wykorzystania z formie Publikacji Reklamy. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że Reklamodawca nie posiada do Reklamy lub jej elementów majątkowych praw autorskich, Usługodawca może natychmiast usunąć opublikowaną Reklamę z Portalu i nie ma obowiązku zwracania wynagrodzenia za Publikację Reklamy.

3.5. Pełnej płatności za Publikację Reklamy należy dokonać z góry, na zasadach określonych w dziale 4. poniżej. Przedłużanie okresu Publikacji Reklam jest możliwe w sposób określony w Cenniku.

3.6. Pierwszym dniem Okresu Ważności Publikacji Reklamy jest dzień dokonania poprawnej weryfikacji dokonania płatności za Publikację Reklamy. Po upływie okresu na jaki Reklamodawca wykupił Publikację Reklamy, Usługodawca zaprzestanie Publikacji Reklamy, chyba że Reklamodawca dokona płatności za Publikację Reklamy na kolejny Okres ważności przed upływem uprzednio obowiązującego Okresu ważności. W przypadku pozytywnej weryfikacji płatności, Usługodawca wysyła Reklamodawcy potwierdzenie realizacji Zamówienia na adres e-mail podany przez Reklamodawcę w Formularzu zamówienia. Z chwilą pozytywnej weryfikacji płatności zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Publikacji Reklamy między Reklamodawcą a Usługodawcą. Umowa obowiązuje przez czas trwania Okresu ważności, z możliwością jej przedłużenia na kolejny Okres ważności zgodny z Cennikiem. Potwierdzenie zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zawiera informacje o cenie usługi, okresie ważności Reklamy i jej rodzaju. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na ważność złożonych przed dniem rozwiązania umowy zamówień, które będą realizowane zgodnie z pierwotnym Zamówieniem, chyba że Reklamodawca usunie Reklamę lub wstrzyma jej Publikację przed upływem jej Okresu ważności.Z tytułu usunięcia Reklamy przez reklamodawcę prze upływem Okresu ważności nie przysługuje zwrot ani proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia Usługodawcy.3.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Reklamy zamieszczanej w Portalu, w szczególności do przeniesienia Reklamy do właściwej kategorii tematycznej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania Reklam słowami “reklama”, “materiał sponsorowany”, “sponsor”, “link sponsorowany” “przy współpracy z…” lub równoznacznymi.

3.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji Reklam również w gazetach, innych stronach internetowych, nadawania w radiu i telewizji.

3.10. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze strony Portalu w jakikolwiek sposób w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, jest zabronione. Wszelkie teksty, materiały, opracowania oraz każdy element, jak również układy graficzne znajdujące się w Portalu podlegają ochronione prawnej.

3.11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność informacji prezentowanych w ramach Portalu z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych przez Reklamodawców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Reklamodawców zobowiązań, których dotyczą Reklamy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych w Reklamach usług i towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Reklamodawców. Usługodawca nie odpowiada także za:

 1. brak zainteresowania przedmiotem Reklamy,
 2. realizację obowiązków Reklamodawców wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Reklamy,
 3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Usługodawcy niezależnych,
 4. składane przez jakiegokolwiek użytkownika Portalu oświadczenia drugiej stronie transakcji.

3.12. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia Publikacji Reklamy, edycji lub usunięcia Reklamy, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

 1. powszechnie uznane za obraźliwe,
 2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Usługodawcy lub jego partnerów,
 5. wprowadzające w błąd,

oraz w przypadku Publikacji Reklamy zawierającej błędne oznaczenie towaru lub usługi, manipulacji słowami kluczowymi w Reklamie, Publikacji Reklamy w niewłaściwej kategorii.

3.13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia Publikacji Reklamy a także prawo do usuwania, zmiany treści lub blokowania wszelkich treści, informacji, plików lub aplikacji dostarczanych przez Reklamodawcę w trakcie tworzenia Konta lub podczas korzystania z Portalu, w tym w przesyłanej poczcie elektronicznej (dalej zwanych „Materiałami”) naruszających powszechnie obowiązujące prawo lub postanowienia Regulaminu. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczonych lub przesłanych Materiałów. Zabroniona jest w szczególności Publikacja Reklam oraz przesyłanie Materiałów, które:

 • nie są związane z branżą nieruchomości,
 • nie są zgodne z profilem Portalu lub mogą negatywnie wpłynąć na charakter Portalu lub jego renomę,
 • oferują pracę w domu,
 • dotyczą marketingu bezpośredniego, piramid finansowych itp.,
 • reklamują serwis konkurencyjny,
 • następują w tej samej formie, wielokrotnie,
 • których treść lub forma uznana zostanie za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników Portalu,
 • których treść jest sprzeczna z interesem Usługodawcy.

W przypadku Publikacji Reklamy z naruszeniem Regulaminu, w szczególności skutkującym jego edycją lub usunięciem przez Usługodawcę z Portalu, opłata za Publikację Reklamy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu obniżeniu.

3.14. Odpowiedzialność za treść Reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku gdyby w wyniku Publikacji Reklamy Usługodawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z naruszeniem prawa przez Publikację danej Reklamy bądź z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek Publikacji Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste), Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Usługodawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.

3.15. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Portalu może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej, możliwości realizacji przelewów pieniężnych lub posiadania karty płatniczej. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:

– złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,

– programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,

– wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),

– programy szpiegujące (spyware),

– spam,

– włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.

W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.

Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić zapory sieciowe, regularna aktualizacja oprogramowania, zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów, regularne skanowanie systemu programem antywirusowym, szyfrowanie transmisji danych, nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia, używanie legalnych programów i aplikacji, instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.

4.Zasady naliczania i zapłaty Wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług

4.1. Z tytułu korzystania z Usług odpłatnych dostępnych na Portalu, w szczególności Publikacji Reklam, Usługodawca pobiera od Użytkownika Biznesowego wynagrodzenie w postaci opłaty określonej w Cenniku. Opłata za korzystanie z Usług odpłatnych na Portalu naliczana i pobierana jest z góry. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obliczane jest każdorazowo na podstawie Cennika będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu i dostępnego na stronie internetowej Portalu.

4.2. Opłata naliczona zgodnie z Cennikiem nie podlega zwrotowi, o ile Cennik nie stanowi inaczej. Do kwot wynagrodzenia Usługodawca dolicza należną stawkę podatku od towarów i usług. Ceny podane w cenniku, obok wskazania ceny netto, wyrażone sa w kwotach brutto, w walucie polski złoty (PLN).

4.3. Usługodawca z tytułu Usług odpłatnych w zakresie Publikacji Reklam w Portalu wystawia faktury VAT. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Reklamodawcę zgody na wystawianie przez Usługodawcę faktur elektronicznych bez podpisu odbiorcy oraz doręczanie e-faktur poprzez udostępnianie ich w formie elektronicznej na Koncie Użytkownika w Portalu. Za moment otrzymania faktury przez Użytkownika uznaje się moment umieszczenia faktury na Koncie Użytkownika. y. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur VAT, w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Reklamodawcy w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu Reklamodawcy na Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Reklamodawcy. Dla zapewnienia integralności treści faktur VAT, w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności edycję treści dokumentu, komentowanie, wypełnianie lub podpisywanie pól formularza, montaż dokumentu, kopiowanie zawartości dokumentu, wydzielanie stron. Reklamodawca w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w panelu Konta. Wycofanie akceptacji skuteczne jest od dnia następnego.

4.5. Dokonanie płatności następuje z góry, w pełnej należnej kwocie, poprzez jedną z form płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 (przelew online, płatność BLIK, płatność z użyciem karty kredytowej – według wyboru Użytkownika Biznesowego dokonanego w procesie Płatności za Publikację).

5. Rejestracja

5.1. Korzystanie z usług odpłatnych Publikacji Reklam wymaga spełnienia następujących warunków łącznie:

a) poprawna rejestracja Konta na Portalu przez Użytkownika Biznesowego,

b) akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności,

c) w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych – złożenie wyraźnego oświadczenia, że zawarcie umowy związane jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy (checkbox), warunkujące skorzystanie z Publikacji Reklam na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

c) pozytywny wynik weryfikacji danych Reklamodawcy,

d) wpisanie kodu aktywacyjnego, o ile jest to wymagane lub (aktywacja Konta).

5.2. Rejestracja Konta odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na Portalu lub w dwóch etapach:

a). W pierwszym etapie należy podać hasło i poprawny adres e-mail należący do Reklamodawcy. Na ten adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym zawierającym kod aktywacyjny, potwierdzającym iż został użyty właściwy adres e-mail. W razie utracenia wiadomości z linkiem aktywacyjnym istnieje możliwość ponownego wysłania linku aktywacyjnego – należy się zalogować z podanym adresem e-mail i hasłem podczas pierwszego etapu – po zalogowaniu pojawi się przycisk z prośbą o ponowne wysłanie maila z linkiem aktywacyjnym.

b). Po potwierdzeniu adresu e-mail przez kliknięcie na link aktywacyjny zawarty w wiadomości e-mail należy się zalogować i uzupełnić profil Użytkownika przez podanie właściwych danych osobowych/rozliczeniowych a także typu konta Użytkownika. Wymagane przy uzupełnianiu profilu dane zależą od typu konta Użytkownika i są zaznaczone czerwoną gwiazdką. Bez zakończenia tego uzupełniania profilu nie jest możliwe korzystanie z odpłatnych opcji Portalu. W przypadku wybrania typu konta „Firmy usługowe i wykonawcze” po poprawnym uzupełnieniu danych zostanie również automatycznie założone konto FTP. Dane logowania do konta FTP zostaną wysłane w wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji konta.

5.3. Reklamodawca może w każdej chwili anulować swoją rejestrację. Anulowanie rejestracji przez Reklamodawcę odbywa się przez wysłanie informacji za pomocą formularza kontaktowego do Usługodawcy z prośbą o jej anulowanie lub samodzielnie przez Reklamodawcę za pomocą funkcjonalności Konta. Reklamodawca może dokonać ponownej rejestracji podając ten sam adres e-mail.

5.4. Reklamodawca zobowiązuje się do podania prawidłowych danych w trakcie rejestracji. W przypadku zmiany danych, w tym danych osobowych podanych przy rejestracji, Reklamodawca obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji na Koncie. Zakładając Konto, Reklamodawca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Portalu.

5.5. O ile Usługodawca nie wyrazi wyraźnej zgody, jeden Reklamodawca może zarejestrować tylko jedno Konto w Portalu.

5.6. Usługodawca może uzależnić świadczenie usług od przesłania przez Reklamodawcę dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Reklamodawcę w ustawieniach Konta.

6. Korzystanie z usług Portalu

6.1. Wszelkie teksty, znaki towarowe, dokumenty, fotografie i inne dzieła oraz elementy Portalu chronione są prawem autorskim. Udostępnienie ich w ramach świadczenia Usług nie stanowi zezwolenia na ich nieuprawnione użycie.

6.2. Reklamodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać Portalu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem, nie działać na szkodę innych użytkowników Portalu, nie korzystać z Portalu w sposób naruszający prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, nie utrudniać lub destabilizować działania Portalu.

6.3. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd użytkowników Portalu, w szczególności celowe podawanie w publikowanych Reklamach nieprawdziwych danych, ponowne wprowadzanie Reklam tego samego Reklamodawcy, oraz wszelkie inne działania, które w opinii Usługodawcy powodują pogorszenie jakości Portalu i jego opinii wśród użytkowników Portalu są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Usługodawcę do odmowy Publikacji Reklam naruszających Regulamin bez podania przyczyny, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

6.4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu  materiałów, wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w szczególności w ramach innych serwisów internetowych. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych, o ile Usługodawca nie wyrazi na to zgody.

6.5. Materiały publikowane w Portalu oraz sam Portal podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

 1. Podmioty udostępniające na stronach Portalu treści, udzielają Usługodawcy niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści i oświadczają, że treści te są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiadają wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, aby Materiały mogły być zamieszczone w Portalu i nie spowoduje to naruszenia praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

7 Prawa i obowiązki Usługodawcy

7.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane świadczenie Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług z przyczyn technicznych i wynikających ze zdarzeń losowych oraz z innych niezależnych od Usługodawcy.

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej, a także ingerencje podmiotów trzecich.

7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, na którym zamieszczony jest Portal, mogących spowodować chwilowe utrudnienia w korzystaniu z Usług lub uniemożliwić korzystanie Usług. Usługodawca dołoży starań, aby o planowanych pracach konserwacyjnych powiadomić Reklamodawców za pośrednictwem Konta.

7.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca ma prawo, ze względu na bezpieczeństwo lub stabilność systemu, do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Reklamodawców.

7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych w Portalu.

7.6. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Reklamodawcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jak również o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Reklamodawca. Informacje te udostępnione będą na stronie internetowej Portalu.

8. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

8.1. Usługodawca będzie świadczył usługi na rzecz Gości i Reklamodawców na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML powiązanych z siecią Internet.

8.3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla Gości lub Reklamodawców za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja wymienionych elementów umożliwi korzystanie z wszystkich funkcjonalności Portalu. Ponadto, w Portalu mogą występować rozwiązania wymagające określonych – specjalnych konfiguracji komputera Gościa lub Reklamodawcy.

8.4. Gość lub Reklamodawca jest zobowiązany we własnym zakresie rozwiązywać problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego Gość lub Reklamodawca korzysta, a na które Usługodawca nie ma wpływu.

8.5. Gość lub Reklamodawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej.

8.6. Gość lub Reklamodawca zobowiązuje się do niedostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub za ich pośrednictwem treści, które mogłyby:

a) spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, które biorą udział w świadczeniu usług;

b) naruszać dobra osobiste osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

8.7. Usługodawca informuje, że Materiały wprowadzane przez Reklamodawców do Portalu będą publicznie dostępne. Dane osobowe zamieszczone w Materiałach będą upublicznione, w zakresie w jakim Reklamodawca wyrazi na to zgodę, w szczególności poprzez ich udostępnienie w ramach Reklamy.

8.8. W trakcie korzystania z Portalu, oprogramowanie działające na Portalu udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:

a) zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje, jakie zasoby są przeglądane przez Gościa lub Reklamodawcę );

b) czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;

c) w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);

d) informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer Gościa lub Reklamodawcy, zależnie od jego konfiguracji;

e) inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP;

f) dane osobowe Gościa lub Reklamodawcy, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w Portalu (formularzu rejestracyjnym, formularzu zlecenia oraz innych formularzach);

8.9. Dane, o których mowa w ust. 8.8 są gromadzone na czas nieokreślony. Dane te mogą być przekazane osobom trzecim, uprawnionym organom i instytucjom, jeżeli wymaga tego prawo.

9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

9.1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi, w szczególności poprzez przystąpienie do korzystania z Usługi nieodpłatnej lub poprzez dokonanie płatności za Usługę odpłatną, w tym Publikację Reklamy lub Aktywację Usługi Dodatkowej. Usługodawca dopuszcza zawarcie również odrębnej Umowy o świadczenie usług – w przypadku zawarcia dodatkowej Umowy w celu zmiany ogólnych warunków umowy wynikających z niniejszego Regulaminu, i tym samym powstania rozbieżności pomiędzy treścią umowy a Regulaminem, wiążąca w tym zakresie jest umowa.

9.2. Regulamin oraz Cennik udostępnione są Gościom i Reklamodawcom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu przed zawarciem umowy o świadczenie usług w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego – tj. udostępnia na stronie Portalu w formacie umożliwiającym ich pobranie, utrwalenie i wykonanie wydruku.

9.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług można przesłać do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny na Portalu lub adres e-mail: biuro@ofertygruntow.pl. Wypowiedzenie powinno w szczególności zawierać dane Reklamodawcy oraz adres e-mail, z którym założono Konto.

9.4. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się w pierwszym dniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie. 

9.5. Wraz z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą, wszystkie publikowane Reklamy zostaną wyłączone i będą niewidoczne dla użytkowników Portalu. Po zakończeniu współpracy z Usługodawcą, nadal możliwy będzie dostęp do Konta do zakładki Płatności > Faktury. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług w trakcie Okresu ważności skutkuje usunięciem z Portalu zamieszczonych i opublikowanych przez Reklamodawcę Reklam, jednak Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości ani w proporcjonalnej części.

9.6. Do upływu okresu wypowiedzenia zostaną naliczone koszty zgodne z Cennikiem lub zawartą umową, chyba że Reklamodawca nie zleci Publikacji Reklam, nie przedłuży Publikacji Reklam dotychczas wyświetlanych, nie aktywuje żadnych dodatkowych Usług – wówczas za okres wypowiedzenia nie zostaną naliczone żadne koszty.

10. Reklamacje i tryb postępowania

10.1. Użytkownik Biznesowy i Gość może składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ofertygruntow.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

10.2. Reklamacje wnosi się w terminie do 7 dni od dnia, w którym Usługa była lub miała być wykonana lub stwierdzono jej nienależyte wykonanie.

10.3. Reklamacja powinna zawierać: dokładne oznaczenie Użytkownika Biznesowego lub Gościa, Reklamy oraz dokładny opis problemu, którego reklamacja dotyczy.

10.4. Złożone reklamacje Usługodawca rozpatrzy w terminie do 21 dni, od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną – na adres e-mail, z którego zgłoszono reklamację.

10.5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

11. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

11.1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, od dnia publikacji na stronie Portalu, do dnia jego zmiany lub uchylenia przez Usługodawcę.

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Portalu.

11.3. Usługodawca każdorazowo powiadomi Reklamodawców za pośrednictwem strony internetowej Portalu o zmianach w Regulaminie.

12.Skarga i mediacja

12.1. Skarga przysługuje Reklamodawcy między innymi w następujących przypadkach:

a) rzekomego niewywiązywania się przez Usługodawcę z obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (zwanego dalej: Rozporządzeniem);

b) trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Portalu i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Użytkowników Biznesowych .

c) podejmowanych przez Usługodawcę środków w ramach Portalu, które wpływają na sytuację Użytkowników Biznesowych,.

d) blokady wybranej treści lub Konta Użytkowników Biznesowych.12.2. Skargę można złożyć za pośrednictwem funkcjonalności „formularz kontaktowy” dostępnej w Portalu lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające Usługodawcy dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności dane indywidualizujące/ID Reklamy, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść lub zachowanie za bezprawne lub sprzeczne z Regulaminem.

12.3. Do skargi stosuje się odpowiednio punkty 10.1-10.5 Regulaminu.

12.4. Reklamodawca ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Usługodawcą a Reklamodawcą w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w punkcie. 11.1 Regulaminu. Usługodawca jest gotowy podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów (ang. The Centre for Effective Dispute Resolution). Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów. Mediacja jest odpłatna, przy czym Usługodawca ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

12.5. Reklamodawca zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora(ów), z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.

12.6. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wszczęcia mediacji lub zaproponowanego przez Reklamodawcę mediatora.

13. Postanowienia końcowe

13.1. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się odpowiednio postanowienia ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002r.).

13.2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

13.3. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a treścią zawartych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Cennik usług,
 2. Polityka prywatności,

3. Katalog tematyczny dopuszczalnych przedmiotów działalności reklamodawców i tematyki reklam

Załącznik nr 1 do Regulaminu Publikacji Reklam w Portalu

CENNIK USŁUG REKLAMOWYCH

PAKIET PODSTAWOWY

REKLAMA STANDARD

W ramach opłaty Reklamodawca otrzymuje:

Odpłatną Publikację Reklamy w postaci wizytówki w serwisie: www.ofertygruntow.pl wraz z pełnymi danymi teleadresowymi firmy – z ograniczeniem do 7 linijek tekstu, (z wyłączeniem porad prawnych) , które stanowią odrębne usługi, świadczone za pomocą platformy „oferty gruntów” dodatkowo, do wszystkich funkcji nieodpłatnych , takich jak:

– stały dostęp w godz. 8.00 do 16.00 do Help Desk oraz Opiekuna klienta (usterki i konsultacje możliwe do usunięcia w trybie online, bez konieczności naliczania dodatkowych kosztów)

– możliwość korespondencji mailowej i telefonicznej z innymi użytkownikami,

– link do Geoportalu i KRS, gdzie można zebrać informacje o przeznaczeniu gruntów oraz planie zagospodarowania przestrzennego oraz aktualny status prawny przed zakupem,

– dostęp do porad prawnych, artykułów, aktualnych notowań cen z tematyki gruntów,

– zaawansowanej wyszukiwarki ofert,

– dostęp do profesjonalnych platform informujących o cenach gruntów, planach zagospodarowania przestrzennego, kalkulatorach kredytowych, i możliwości sprawdzania wiarygodności klienta, itp.,

– dostęp do bazy firm wykonawczych i usługowych,

– dostęp do Giełdy ofert z wadami prawnymi,

Cena: 100 zł netto* + 23% VAT = 123 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:

90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

Przykład wyświetlania Reklamy standard:

PAKIETY USŁUG DODATKOWYCH

Korzystanie z Usługi Dodatkowej wymaga skorzystania z Usługi Standardowej w postaci Publikacji Reklamy Standard i wskazania przez Użytkownika Biznesowego, że dana Reklama Standard ma zostać powiązana z zamówioną Usługą Dodatkową. Okres ważności Usługi Dodatkowej pokrywa się z Okresem ważności Usługi Standardowej. Usługa Dodatkowa jest świadczona od chwili skutecznej zapłaty Usługodawcy przez Użytkownika Biznesowego za Reklamę Standard i powiązaną z nią Usługę Dodatkową, a wygasa wraz z upływem ostatniego dnia Okresu ważności Reklamy, z którą została powiązana. W przypadku wcześniejszego zakończenia Publikacji Reklamy Standard powiązanej z Usługą Dodatkową, z powodu usunięcia Reklamy przez Użytkownika Biznesowego lub w przypadku gdy Użytkownik Biznesowy zmienił przedmiot Reklamy w taki sposób, który wskazuje, że Reklama dotyczy innego przedmiotu lub podmiotu niż pierwotny, przed wygaśnięciem Okresu ważności, ponowne skorzystanie z Usługi Dodatkowej nie będzie możliwe. chyba , że dotyczy nowego przedmiotu ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika w odrębnym pakiecie.

REKLAMA PREMIUM

Dodatkowa opłata doliczana do ceny za wybraną Reklamę Standard za pogrubienie treści umieszczonej w Reklamie. .

Cena: 150 zł netto* + 23% VAT = 184,50 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Przykład wyświetlania ogłoszeń Premium:

reklama

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:

90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

REKLAMA PREMIUM PLUS

Dodatkowa opłata doliczana do ceny za Reklamę Standard za pogrubienie nazwy firmy Reklamodawcy, podświetlenie nazwy firmy Reklamodawcy, udostępnienie dodatkowej rubryki o opisie działalności firmy (do 150 znaków) oraz-publikację graficznego logo firmy w formacie graficznym JPG/PNG/GIF w maksymalnych rozmiarach 256px z 256px przy zachowaniu proporcji 1:1 ) w ogłoszeniu..

Cena: 200 zł netto* + 23 % VAT = 246,00 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Przykład wyświetlania ogłoszeń Premium Plus:

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:

90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

BANNER (Reklama sponsorów portalu, emitowane losowo na stronie głównej między zdjęciem głównym a wyszukiwarką szczegółową)

Dodatkowa opłata doliczana niezależnie od i do ceny za Ogłoszenie Standard lub Pakietowe za możliwość wyświetlenia reklamy firmy ( w postaci firmowego loga ), wyświetlana na stronie głównej między zdjęciem głównym a wyszukiwarka szczegółową o wymiarach 600×223 pixeli, max rozmiar pliku 500 kB, w przypadku telefonu komórkowego z zachowaniem proporcji 3:1 w formacie pliku graficznego (JPG/PNG/GIF). Może być wyświetlana wraz z usługami pakietu standardowego.

Cena: 2000 zł netto* + 23 % VAT = 2 460 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:

90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

PIERWSZE MIEJSCE NA LIŚCIE W WYNIKACH WYSZUKIWANIA (decyduje kolejność zaksięgowania płatności)

Dodatkowa opłata doliczana do ceny za wybraną Reklamę w wersji standardowej lub z opcjami dodatkowymi za umieszczenie Reklamy na początku listy wyników, zgodnie z kryteriami wyszukiwania z listy stanowiącej Załącznik nr 3 niniejszego cennika.

Cena: 300 zł netto* + 23 % VAT = 369 zł brutto

*Podana cena dotyczy Okresu ważności ogłoszenia równemu 30 dni od dnia Publikacji.

Rabaty udzielane z tytułu wybrania Okresu ważności Publikacji Reklamy dłuższego niż 30 dni:

90 DNI/Rabat 5% od łącznej wartości 3-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

180 DNI/Rabat 8% od łącznej wartości 6-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

270 DNI/Rabat 11% od łącznej wartości 9-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni,

365 DNI/Rabat 15% od łącznej wartości 12-krotności Ceny za Publikację na okres 30 dni.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Publikacji Reklam w Portalu

KATALOG TEMATYCZNY DOPUSZCZALNYCH PRZEDMIOTÓW DZIAŁALNOŚCI REKLAMODAWCÓW I TEMATYKI REKLAM

Agencje artystyczne i reklamowe, usługi, gadżety

Badania, pomiary geodezyjne, doradztwo, usługi

Banki

BHP, produkcja, dystrybucja

Biura projektów i architekci

Biura rachunkowe, doradztwo podatkowe

Bramy, kraty, ogrodzenia, produkcja,

Budowlane przedsiębiorstwa

Dekoracje, domowe i ogrodowe

Deweloperzy

Domofony i wideodomofony produkcja, hurt, dystrybucja

Ekspertyzy, wdrożenia, analizy

Elektrotechnika budowlana- sprzęt, usługi, produkcja, hurt, dystrybucja

Firmy ogólnobudowlane i wykończeniowe. Remonty i usługi

Fotowoltaika

Instalacje elektryczne, wodociągowe, gazowe, produkcja,

Kancelarie adwokackie, notarialne, radcowskie

Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo, produkcja

Kominki, piece, kotły

Kominy, usługi kominiarskie

Kosze, pojemniki i kontenery na śmieci, produkcja, dystrybucja

Kredyty, Leasing

Materiały budowlane, wykończeniowe, kruszywa, produkcja, hurt, dystrybucja

Nadzór budowlany, kosztorysowanie, rzeczoznawcy

Namioty, hale

Narzędzia, elektronarzędzia budowlane, produkcja , dystrybucja

Nieruchomości – zarządzanie, sprzedaż, wynajem, wyceny

Ochrona osób i mienia

Ochrona środowiska, ekologia

Przeprowadzki, transport

Rusztowania, szalunki, produkcja, wynajem

Sprzątanie, usługi

Systemy nawadniania, produkcja, dystrybucja

Szamba

Ubezpieczenia

Urządzenia czyszczące, myjące – produkcja, sprzedaż, serwis

Wywóz śmieci, odpadów, Recykling

Zabezpieczające systemy, alarmy

Jesteś w tej chwili offline