Grunt to dobra inwestycja

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów

Wersja obowiązująca od 01.01.2021 r.

Przed przystąpieniem do korzystania z usług Portalu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów (dalej zwany „Regulaminem”).

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa Ogólne Warunki świadczenia przez Usługodawcę usług w zakresie Portalu  na rzecz Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  2. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika zgodnie z Polityką prywatności, której treść stanowi załącznik do Regulaminu.
  3. Postanowienia zawarte w Regulaminie określają sposób korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę, warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, zakres odpowiedzialności Użytkowników i Usługodawcy oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
  4. Zapoznanie się z Regulaminem jest warunkiem korzystania z Usług. Przystąpienie do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę, rozumiane będzie jako zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień. Gość i Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
  5. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usług przy użyciu Portalu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

2.1 Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów, zawierający ogólne warunki świadczenia usług droga elektroniczną,

2.2 Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy działający na domenie www.ofertygruntow.pl, którego administratorem jest IC Media Communications sp. z o. o., korzystanie z Usług nieodpłatnych oraz odpłatnych, m.in. przeglądanie zawartości Portalu, założenie i korzystanie z Konta i powiązanych z nim funkcjonalności, Zamieszczanie i Publikację Ogłoszeń oraz korzystanie z Usług Dodatkowych i innych Usług określonych w Cenniku.

2.3 Usługi – Usługi oferowane przez Usługodawcę według ceny, w ilości i rodzaju, na okres ważności każdorazowo określony i zamówiony na Portalu. Jeśli Regulamin nie stanowi, że Usługa jest nieodpłatna, Usługa podlega opłacie na zasadach określonych w Regulaminie I Cenniku.

2.4 UsługodawcaIC Media Communications sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000834200, NIP: 6312690609, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@ofertygruntow.pl

2.5 Ogłoszenie – informacja o zamiarze sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości gruntowej, zamieszczona lub opublikowana w ramach Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie, zawierająca w szczególności informacje o położeniu nieruchomości, jej powierzchni, stanie faktycznym i prawnym oraz cenie lub czynszu. Ogłoszenie nie jest ofertą, o której mowa w art. 66 Kodeksu cywilnego. Treść Ogłoszenia jest samodzielnie ustalana przez Użytkownika. Zamieszczenie i Publikacja Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta.

2.6 Cennik – wykaz opłat pobieranych przez Usługodawcę z tytułu Usług odpłatnych świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Portalu, w szczególności Publikacji Ogłoszeń, będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu i stanowiący jego integralną część, dostępny na stronie internetowej Portalu,

2.7 Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto, zalogowała się na nie i przystąpiła do korzystania z Portalu na zasadach określonych w Regulaminie, zawierając tym samym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

2.8 Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Usługodawcę dla Użytkownika w ramach Rejestracji w celu: korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu, dokonywania przez Użytkownika określonych działań w ramach Portalu, dostarczania Użytkownikowi przez Usługodawcę danych i dokumentów na zasadach określonych w Regulaminie i gromadzenia informacji związanych z przebiegiem świadczenia usług.

2.9. Okres ważności – wybrany przez Użytkownika okres świadczenia przez Usługodawcę wybranej przez Użytkownika odpłatnej Usługi , za którą pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem.

2.10 Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny,

2.11 Zamieszczenie – dodanie przez Użytkownika Ogłoszenia w Portalu w celu jego Publikacji lub zlecenie wznowienia Publikacji albo przedłużenie Publikacji Ogłoszenia w Portalu na długość Okresu ważności ogłoszenia.

2.12 Publikacja – emisja Ogłoszenia przez Usługodawcę na Portalu (umożliwienie dostępu do treści Ogłoszenia wszystkim użytkownikom Internetu) następująca wskutek Zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkownika i skutecznego dokonania Płatności przez Użytkownika, przez Okres ważności,

2.13 Aktywacja Pakietu – rozpoczęcie Okresu ważności Pakietu na zasadach określonych w Cenniku z chwilą dokonania Płatności przez Użytkownika, które jednoznaczne jest z rozpoczęciem wykonywania Usługi i pobraniem niepodzielnej i bezzwrotnej opłaty z tego tytułu,

2.14 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca posiadający status, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązany jest złożyć oświadczenie, czy zawarcie umowy związane jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy (checkbox).
 2. Usługi nieodpłatne – usługi przeglądania zawartości Portalu, założenia i prowadzenia Konta, które są świadczone bezpłatnie. Jeśli Regulamin lub Cennik nie stanowią inaczej, pozostałe Usługi świadczone są odpłatnie i dostępne są jedynie dla Użytkowników.
 3. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Portalu, nieposiadająca Konta lub posiadająca Konto, w przypadku gdy korzysta z Portalu przed zalogowaniem się do Konta.
 1. Podstawowe zasady świadczenia Usług

3.1 W ramach Portalu możliwe jest korzystanie z Usług na następujących zasadach:

3.1.1. Usługa przeglądania zawartości Portalu jest dostępna dla Gości i Użytkowników nieodpłatnie. Z chwilą wejścia na stronę internetową Portalu przez Gościa dochodzi do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na uzyskaniu dostępu do podglądu Ogłoszeń dostępnych nieodpłatnie, możliwości przeglądania innych treści opublikowanych na Portalu, możliwości składania i rozpatrywania reklamacji, udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Portalu niewymagających utworzenia Konta oraz pozostałych Usług nieodpłatnych.

3.1.2. Korzystanie z pozostałych Usług wymaga uzyskania pełnej funkcjonalności Portalu poprzez rejestrację i utworzenie Konta. Utworzenie Konta jest nieodpłatne. Wraz z aktywacją Konta dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy na czas nieokreślony z Usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu Konta Użytkownika, możliwości Zamieszczania Ogłoszeń odpłatnych i zlecania ich Publikacji, możliwości modyfikacji treści Ogłoszeń oraz zarządzania nimi, zarządzania płatnościami za Usługi oraz otrzymywania dokumentów księgowych w formie elektronicznej, otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Ogłoszenia, możliwości skorzystania z innych odpłatnych Usług na zasadach określonych w Cenniku, możliwości korzystania z newslettera i artykułów publikowanych na Portalu, udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Portalu wymagających Rejestracji, a dostępnych nieodpłatnie. Szczegółowy przebieg Rejestracji Konta określono w dziale 5.

3.1.3 Usługa odpłatna świadczona przez Usługodawcę w ramach Portalu polega na udzieleniu Użytkownikom możliwości Zamieszczania i zlecania odpłatnej Publikacji Ogłoszeń oraz Aktywacji Pakietów Ogłoszeń (wyłącznie w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, do których znajduje zastosowanie Regulamin) na Portalu oraz ich modyfikacji, przez czas trwania wybranego przez Użytkownika Okresu ważności, za wynagrodzeniem ryczałtowym wyliczonym według zasad określonych w Cenniku. Usługodawca może oferować również inne usługi odpłatne, za które zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat. Wysokość opłat określa każdorazowo Cennik.

3.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ogłoszenia opublikowanego w Portalu, w szczególności do przeniesienia Ogłoszenia do właściwej kategorii tematycznej.

3.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji Ogłoszeń również w gazetach, innych stronach internetowych, nadawania w radiu i telewizji.

3.4 Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze strony Portalu w jakikolwiek sposób w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, jest zabronione. Wszelkie teksty, materiały, opracowania oraz każdy element, jak również układy graficzne znajdujące się w Portalu podlegają ochronione prawnej.

3.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność informacji prezentowanych w ramach Portalu z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych przez Użytkowników w treści Ogłoszeń.

3.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem.

3.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych w treści Ogłoszeń nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

3.8 Usługodawca ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

 1. powszechnie uznane za obraźliwe,
 2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Usługodawcy lub jego partnerów,
 5. wprowadzające w błąd

oraz w przypadku wystawienia Ogłoszenia zawierającego błędne oznaczenie przedmiotu transakcji, zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, wskazanie jako ceny całkowitej ceny za część nieruchomości, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii.

3.9 Usługodawca ma również prawo do edycji i uzupełnienia parametrów Ogłoszenia w celu zwiększenia skuteczności Ogłoszenia.

Usługodawca nie odpowiada za:

 1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
 3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Usługodawcy niezależnych,
 4. składane przez jakiegokolwiek użytkownika Portalu oświadczenia drugiej stronie transakcji.

3.10 Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany treści lub blokowania wszelkich treści, informacji, plików lub aplikacji dostarczanych przez Użytkownika w trakcie tworzenia Konta lub podczas korzystania z Portalu, w tym w przesyłanej poczcie elektronicznej (dalej zwanych „Materiałami”) naruszających powszechnie obowiązujące prawo lub postanowienia Regulaminu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczonych lub przesłanych Materiałów. Zabronione jest w szczególności Zamieszczanie Ogłoszeń oraz przesyłanie Materiałów, które:

 • dotyczą zarabiania w inny sposób niż wynikający z charakteru Portalu,
 • nie są zgodne z profilem Portalu,
 • oferują pracę w domu,
 • dotyczą marketingu bezpośredniego, piramid finansowych itp.,
 • reklamują serwis konkurencyjny,
 • następują w tej samej formie, wielokrotnie.

W przypadku Zamieszczenia Ogłoszenia z naruszeniem Regulaminu, w szczególności skutkującym jego edycją lub usunięciem przez Usługodawcę z Portalu, opłata za Publikację Ogłoszenia nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu obniżeniu.

3.11 Pierwszym dniem Okresu ważności jest dzień dokonania poprawnej weryfikacji zamieszczonego przez Użytkownika Ogłoszenia po dokonaniu płatności.Po upływie Okresu ważności ogłoszenia, na jaki Użytkownik wykupił Publikację Ogłoszenia, zostanie ono oznaczone jako „Archiwalne” (dalej zwane: „Ogłoszeniem Archiwalnym”). Ogłoszenie Archiwalne przechowywane będzie w zasobach Portalu przez 120 dni od dnia, w którym skończył się Okres ważności ogłoszenia. Po upływie tego okresu Ogłoszenie może być usunięte. Z chwilą pozytywnej weryfikacji płatności zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Publikacji Reklamy między Reklamodawcą a Usługodawcą. Umowa obowiązuje przez czas trwania Okresu ważności, z możliwością jej przedłużenia na kolejny Okres ważności zgodny z Cennikiem. Potwierdzenie zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zawiera informacje o cenie usługi, okresie ważności Reklamy i jej rodzaju. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na ważność złożonych przed dniem rozwiązania umowy zamówień, które będą realizowane zgodnie z pierwotnym Zamówieniem, chyba że Użytkownik usunie Ogłoszenie lub wstrzyma jego Publikację przed upływem Okresu ważności.Z tytułu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika prze upływem Okresu ważności nie przysługuje zwrot ani proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia Usługodawcy.

3.12 Ogłoszenia usunięte przez Użytkowników nie są zapisywane w zasobach Portalu. Zostają one bezpowrotnie usunięte.

3.13 Przedłużanie Okresu ważności ogłoszeń jest możliwe w sposób określony w Cenniku.

3.14 Ogłoszenie Archiwalne może zostać ponownie aktywowane, czego skutkiem będzie usunięcie oznaczenia „Archiwalne”.

3.15 Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:

– złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,

– programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,

– wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),

– programy szpiegujące (spyware),

– spam,

– włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.

W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.

Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić zapory sieciowe, regularna aktualizacja oprogramowania, zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów, regularne skanowanie systemu programem antywirusowym, szyfrowanie transmisji danych, nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia, używanie legalnych programów i aplikacji, instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.

3.16. Korzystanie z niektórych Usług dostępnych w Portalu może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej, możliwości realizacji przelewów pieniężnych lub posiadania karty płatniczej.

4.Zasady naliczania i zapłaty Wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług

4.1 Z tytułu korzystania z Usług odpłatnych dostępnych na Portalu, Usługodawca pobiera od Użytkownika wynagrodzenie w postaci opłaty ryczałtowej określonej w Cenniku. Opłata za korzystanie z Usług odpłatnych na Portalu naliczana i pobierana jest z góry na zasadach określonych w Cenniku. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obliczane jest każdorazowo na podstawie Cennika będącego załącznikiem do Regulaminu i dostępnego na stronie internetowej Portalu.

4.2 Opłata naliczona zgodnie z Cennikiem nie podlega zwrotowi, o ile Cennik lub przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Do kwot wynagrodzenia netto Usługodawca dolicza należną stawkę podatku od towarów i usług. Ceny podane w cenniku, obok wskazania ceny netto, wyrażone są w kwotach brutto, w walucie polski złoty (PLN).

4.3 Dokonanie płatności następuje z góry, w pełnej należnej kwocie, poprzez jedną z form płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 (przelew online, płatność BLIK, płatność z użyciem karty kredytowej – według wyboru Użytkownika dokonanego w procesie Płatności za Publikację).

4.4 Publikacja Ogłoszenia i tym samym rozpoczęcie korzystania z Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, odbywa się na wyraźne oświadczenie tego Użytkownika, składane poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia przez płatnością (checkbox). Usługodawca ze względu na specyfikę świadczonej Usługi, zasady naliczania Wynagrodzenia określone w niniejszym dziale, oraz zasady Publikacji Ogłoszeń określone w pkt. 3.11. Regulaminu, wyłącza możliwość świadczenia usług w postaci Publikacji Ogłoszeń dla Użytkowników, którzy nie wyrażą zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym..

5. Rejestracja

5.1 Korzystanie z Usług odpłatnych dostępnych na Portalu wymaga spełnienia przez Gościa następujących warunków łącznie:

a) poprawna rejestracja Konta na Portalu,

b) akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności,

c) wpisanie kodu aktywacyjnego o ile jest to wymagane.

5.2 Rejestracja Konta odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na Portalu w dwóch etapach:

a). W pierwszym etapie należy podać hasło i poprawny adres e-mail należący do Gościa. Na ten adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym zawierającym kod aktywacyjny, potwierdzającym iż został użyty właściwy adres e-mail. W razie utracenia wiadomości z linkiem aktywacyjnym istnieje możliwość ponownego wysłania linku aktywacyjnego – należy się zalogować z podanym adresem e-mail i hasłem podczas pierwszego etapu – po zalogowaniu pojawi się przycisk z prośbą o ponowne wysłanie maila z linkiem aktywacyjnym.

b). Po potwierdzeniu adresu e-mail przez kliknięcie na link aktywacyjny zawarty w wiadomości e-mail należy się zalogować i uzupełnić profil Użytkownika przez podanie właściwych danych osobowych/rozliczeniowych a także typu konta Użytkownika. Wymagane przy uzupełnianiu profilu dane zależą od typu konta Użytkownika i są zaznaczone czerwoną gwiazdką. Bez zakończenia tego uzupełniania profilu nie jest możliwe korzystanie z odpłatnych opcji Portalu. W przypadku wybrania typu konta „Biura nieruchomości” lub „Developerzy/Urzędy/Gminy/Pozostali” po poprawnym uzupełnieniu danych zostanie również automatycznie założone konto FTP na potrzeby automatycznego przesyłania ofert z partnerskich portali zajmujących się obrotem/obsługą nieruchomości. Dane logowania do konta FTP zostaną wysłane w wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji konta.

5.3 Użytkownik może w każdej chwili anulować swoją rejestrację. Anulowanie rejestracji przez Użytkownika odbywa się przez wysłanie informacji za pomocą formularza kontaktowego do Usługodawcy z prośbą o jej anulowanie lub samodzielnie przez Użytkownika za pomocą funkcjonalności Konta. Użytkownik może dokonać ponownej rejestracji podając ten sam adres e-mail.

5.4 Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych danych w trakcie rejestracji. W przypadku zmiany danych, w tym danych osobowych podanych przy rejestracji, Użytkownik obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji na Koncie Użytkownika.

5.5 Z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem rejestrowanym w Portalu a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony. Zakładając Konto, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Portalu.

5.6 O ile Usługodawca nie wyrazi wyraźnej zgody, jeden Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w Portalu.

5.7 Usługodawca może uzależnić świadczenie usług od przesłania przez Użytkownika dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Użytkownika w ustawieniach Konta.

6. Korzystanie z usług Portalu

6.1 Wszelkie teksty, znaki towarowe, dokumenty, fotografie i inne dzieła oraz elementy Portalu chronione są prawem autorskim. Udostępnienie ich w ramach świadczenia Usług nie stanowi zezwolenia na ich nieuprawnione użycie.

6.2 Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Portalu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem, nie działać na szkodę innych użytkowników Portalu., nie korzystać z Portalu w sposób naruszający prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, nie utrudniać lub destabilizować działania Portalu.

6.3 Użytkownik jest uprawniony do umieszczania na Portalu zdjęć oraz opisów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia przepisów prawa lub praw i uprawnień przysługujących osobom trzecim w związku z umieszczaniem powyższych materiałów.

6.4 Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd użytkowników Portalu, w szczególności celowe podawanie w opisach Ogłoszeń nieprawdziwych danych, ponowne wprowadzanie Ogłoszeń dotyczących tej samej nieruchomości, oraz wszelkie inne działania, które w opinii Usługodawcy powodują pogorszenie jakości Portalu i jego opinii wśród użytkowników Portalu są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Usługodawcę do odmowy Publikacji Ogłoszeń naruszających Regulamin bez podania przyczyny, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

6.5 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu  materiałów, wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w szczególności w ramach innych serwisów internetowych. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych, o ile Usługodawca nie wyrazi na to zgody.

7. Prawa i obowiązki Usługodawcy

7.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane świadczenie Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług z przyczyn technicznych i wynikających ze zdarzeń losowych oraz z innych niezależnych od Usługodawcy.

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej, a także ingerencje podmiotów trzecich.

7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, na którym zamieszczony jest Portal, mogących spowodować chwilowe utrudnienia w korzystaniu z Usług lub uniemożliwić korzystanie Usług. Usługodawca dołoży starań, aby o planowanych pracach konserwacyjnych powiadomić Użytkowników za pośrednictwem Konta.

7.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca ma prawo, ze względu na bezpieczeństwo lub stabilność systemu, do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Korzystających.

7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych w Portalu.

7.6. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jak również o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Informacje te udostępnione będą na stronie internetowej Portalu.

8. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

8.1 Usługodawca będzie świadczył Usługi na rzecz Gości i Użytkowników na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie.

8.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML powiązanych z siecią Internet.

8.3 Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla Gości i Użytkowników za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja wymienionych elementów umożliwi korzystanie z wszystkich funkcjonalności Portalu. Ponadto, w Portalu mogą występować rozwiązania wymagające określonych – specjalnych konfiguracji komputera Gościa lub Użytkownika.

8.4 Gość i Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie rozwiązywać problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta, a na które Usługodawca nie ma wpływu.

8.5 Gość i Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej.

8.6 Gość i Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub za ich pośrednictwem treści, które mogłyby:

a) spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, które biorą udział w świadczeniu usług;

b) naruszać dobra osobiste osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

8.7 Usługodawca informuje, że Materiały wprowadzane przez Użytkownika do Portalu będą publicznie dostępne. Dane osobowe zamieszczone w Materiałach będą upublicznione, w zakresie w jakim Gośc lub Użytkownik wyrazi na to zgodę, w szczególności poprzez ich udostępnienie w ramach Ogłoszenia.

8.8 W trakcie korzystania z Portalu, oprogramowanie działające na Portalu udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:

a) zapytania HTTP i HTTPS(To jest tzw. Szyfrowana komunikacja między komputerem użytkownika a portalem.), (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje, jakie zasoby są przeglądane przez Gościa lub Użytkownika);

b) czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;

c) w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);

d) informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer Gościa lub Użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;

e) inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP i HTTPS . Stosujemy szyfrowanie komunikacji między użytkownikiem a portalem (ale nie zmuszamy).

f) dane osobowe Gościa lub Użytkownika, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w Portalu (formularzu rejestracyjnym, formularzu zlecenia oraz innych formularzach);

8.9 Dane, o których mowa w ust. 8.8 są gromadzone na czas nieokreślony. Dane te mogą być przekazane osobom trzecim, uprawnionym organom i instytucjom, jeżeli wymaga tego prawo.

9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

9.1 Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi, w szczególności poprzez przystąpienie do korzystania z Usługi nieodpłatnej lub dokonanie płatności za Usługę odpłatną, w tym Publikację Ogłoszenia lub Aktywację Pakietu.

9.2 Regulamin oraz Cennik udostępnione są Gościom i Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu przed zawarciem umowy o świadczenie usług w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego – tj. udostępnia na stronie Portalu w formacie umożliwiającym ich pobranie, utrwalenie i wykonanie wydruku.

9.3 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług można przesłać do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny na Portalu lub mailem na adres mailowy: biuro@ofertygruntow.pl. Ogłoszenie powinno w szczególności zawierać dane Użytkownika oraz adres e-mail, z którym założono Konto.

9.4 Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się w pierwszym dniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie. 

9.5 Wraz z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą, wszystkie Ogłoszenia na Koncie zostaną wyłączone i będą niewidoczne dla Użytkowników Portalu. Po zakończeniu współpracy z Usługodawcą, nadal możliwy będzie dostęp do Konta do zakładki Płatności > Faktury. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług w trakcie Okresu ważności ogłoszenia lub aktywności Pakietu skutkuje usunięciem z Portalu treści zamieszczonych i opublikowanych przez Użytkownika, jednak Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości ani w proporcjonalnej części.

9.6 Do upływu okresu wypowiedzenia zostaną naliczone koszty zgodne z Cennikiem lub zawartą umową, chyba że Użytkownik nie aktywuje nowych Ogłoszeń, nie przedłuży dotychczasowych ogłoszeń, nie aktywuje żadnych dodatkowych Usług – wówczas za okres wypowiedzenia nie zostaną naliczone żadne koszty, za wyjątkiem uiszczonej z góry opłaty za Usługę odpłatną, która nie podlega zwrotowi ani obniżeniu.

9.7 Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić bez podania przyczyny.  Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usługi przez Usługodawcę zostało rozpoczęte na życzenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

9.8 Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od zawieranej wskutek zaakceptowania Regulaminu umowy, jeśli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W szczególności sytuacja ta znajdzie zastosowanie w przypadku Publikacji Ogłoszenia lub powiązanej z nim Usługi Dodatkowej, jak również aktywacji pakietu Ogłoszeń przed upływem 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

10. Reklamacje i tryb postępowania

10.1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta oraz Gość może składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ofertygruntow.pl raz na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

10.2. Reklamacja powinna zawierać: dokładne oznaczenie Użytkownika lub Gościa, Ogłoszenia oraz dokładny opis problemu, którego reklamacja dotyczy.

10.3. Złożone reklamacje Usługodawca rozpatrzy w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną – na adres e-mail, z którego zgłoszono reklamację.

11. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu

11.1 Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, od dnia publikacji na stronie Portalu, do dnia jego zmiany lub uchylenia przez Usługodawcę.

11.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Portalu.

11.3 Usługodawca każdorazowo powiadomi Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej Portalu o zmianach w Regulaminie.

12. Postanowienia końcowe

12.1 W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się odpowiednio postanowienia ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002r.).

12.2 Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12.3 Użytkownicy będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.  

12.3 W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a treścią zawartych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Cennik usług,
 2. Polityka prywatności,
 3. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji za pomocą Konta na Portalu lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@ofertygruntow.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta (tj. w szczególności gdy Użytkownik żądał Publikacji Ogłoszenia lub Aktywacji Pakietu przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

Przykładowa treść formularza odstąpienia od umowy (formularz taki należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

IC Media Communications sp. z o. o.

ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice 

Ja, …………………………………………………………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Portalu www.ofertygruntow.pl. Data zawarcia umowy to …………………………………… .

………………………………

podpis

Jesteś w tej chwili offline